OZNAMY a PODUJATIAWeb of science - webináre

V decembri od 5.12 do 14.12 máte možnosť zúčastniť sa webinárov o databáze Web of Science. Webináre sú zamerané na zdokonalenie uživateľských schopností pri práci s databázou Web of Science a dalšími súvisiacimi produktami. Webináre sú bezplatné vyžadujú len predchádzajúcu registráciu.

01.Novinky ve Web of Science                                             

utorok 05.12.2017, od 10.00 60 min                                     Registrácia

Predstavíme vám novinky v databázi WOS ktoré rozširujú "discovery" funkciu databázy a zlepšujú techniky pre hodnotenie vedeckých publikácii. Dozviete sa o novinkách vo Web of Science, Journal Citation Reports a InCites Benchmarking & Analytics.

02. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Objevte nová a rozvíjející se   vědecká témata pomocí nového citačního indexu Emerging Sources   Citation Index.

streda 06.12., 2017 od 14.00 60 min                                     Registrácia            

Získate viac informácií o selekčných kritériách pre index ESCI. Dozviete aká je pokrytie krajín, odborov a vydavateľov. Získate širší prehľad o svojich vedeckých výsledkoch a ich vplyve

03.Překonejte limity vyhledávání pomocí klíčových slov. Objevte významné publikace pro váš obor pomoci CITAČNÍ SÍTĚ

štvrtok 07.12., od 10.00 60 min.                                             Registrácia

Na konkrétnych príkladoch vám predvedieme ako  lepšie využiť potencionál databázy WOS. Naučíte sa ako vyhľadať publikácie, ktoré by pri vyhľadávaní podľa klúčových slov zostaly skryté a ako lepšie využiť potencionál citačnej siete

04.Essential Science Indicators (InCites ESI) - Naučte se, jak objevit rozvíjející se a významný výzkum pomocí indikátorů ESI

utorok 12.12. 2017, od 10.00 60 min.                                     Registrácia

Predstavíme vám ako objaviť relevanté publikácie pomocou indikátorov citovanosti. Dozviete sa ako identifikovať nové vedecké smery a objaviť tzv. "Hot topics" pomocou nástroja Research Fronts

05.InCites B&A – Identifikujte excelentní obory vaší instituce, porovnejte se s vašim okolím, v rámci vaší země nebo na mezinárodní úrovni

streda 13.12. 2017 od 14.00 60 min                                       Registrácia

Na obecnom príklade si predvedieme ako získať predstavu o publikačnej činnosti danej inštitúcie a ako inštitúcie vzájomne porovnávať

06. WOS Citation Connection - Získejte úplný obrázek o vašem oboru a naučte se, jak vyhledávat publikace nad rámec odborných časopisů.

štvrtok 14.12. 2017 od 10.00  60 min                                     Registrácia

Naučíte sa ako vyhľadať publikácie , ktoré by pri vyhľadávaní podľa kľúčových slov zostali skryté aj ako plne využiť všetky výhody databázy WOS Citation Connection


Týžden vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky Vás pozývame na prednášku 

Význam informácií pre vedomostnú spoločnosť

Zmena otváracích hodín knižnice

Univerzitná knižnica bude otvorená v sobotu 04.11. 2017  od 8.00 do 16.00.

Študentská literárna súťaž

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s univerzitnou Astronomickou pozorovateľňou Alojza Cvacha v Trenčíne

vyhlasujú

 

Študentskú literárnu súťaž pri príležitosti 100. výročia narodenia Arthura C. Clarka o najlepšiu  poviedku, úvahu alebo esej.

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť autor (študent strednej školy) s dosiaľ nepublikovanou prácou (či už na papieri alebo na internete).
 • Žáner: poviedka, úvaha, esej.
 • Téma: sci-fi, fantasy, mystery.
 • Jazyk: slovenský.
 • Formálna stránka: práca v rozsahu maximálne  5 strán, formát A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosť písma 12.
 • Súťažná práca musí obsahovať: názov práce, meno a priezvisko autora, vek, adresa bydliska, e-mail, tel. kontakt, názov navštevovanej školy a ročník.
 • Texty autorom späť nezasielame.
 • Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže.
 • Od jedného autora prijímame maximálne 2 práce.

 Priebeh súťaže:

 • Súťaž je jednokolová.
 • Uzávierka zaslania súťažných prác je dňa 01. 12. 2017.
 • Vyhodnotenie súťaže za účasti autorov súťažných prác, poroty a organizátorov podujatia sa uskutoční dňa 07. 12. 2017 o 10:00 hod. v priestoroch  Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (2. poschodie).

Ocenené budú tri súťažné práce. Posúdi ich odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

 • udeliť ocenenia  autorom víťazných prác,
 • nezaradiť do  súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,
 • neudeliť niektorú z cien.

 

Súťažný text zašlite na e-mailovú adresu: zuzana.starostova@tnuni.sk

Kontakt, informácie: zuzana.starostova@tnuni.sk

Spolupráca univerzitnej knižnice a fakúlt pokračuje i v tomto školskom roku

Dňa 2.10.2017 navštívili univerzitnú knižnicu študenti tretieho ročníka fakulty FŠT pod vedením p. prorektora doc. Ing. Petra Liptáka CSc.  Študenti sa zúčastnili na seminári Informačná výchova, ktorý je zameraný na služby knižnice, vyhľadávanie informácií v katalógoch knižníc a informácie o elektronických informačných zdrojoch a vyhľadávanie v nich prostredníctvom služby discovery. Študenti získané informácie využijú pri vypracovávaní rešerší k ich bakalárskym prácam. Pre študentov externého štúdia bola univerzitná knižnica k dispozícii v sobotu 30.9.2017.

 

V ten istý deň univerzitná knižnica usporiadala seminár Informačná výchova i pre študentov druhého ročníka fakulty FSEV.

Zmena otváracích hodín - školský rok

                    POŽIČOVŇA   ŠTUDOVNE

PONDELOK     8.00-16.00    9.00-18.00

UTOROK         8.00-16.00    9.00-18.00

STREDA          8.00-16.00    9.00-18.00

ŠTVRTOK        8.00-16.00    9.00-16.00

PIATOK           8.00-15.00    9.00-15.00

  

 

 

Pozvánka na návštevu Univerzitnej knižnice


Novinky v Univerzitnej knižnici

Novinky od našich autorov za rok 2017

 

Charakteristika dennej tlače na Slovensku

Lincényi, Marcel

Predmetom monografie je komplexná analýza sytému dennej tlače na Slovensku po novembri v roku 1989 do roku 2014 a jej úlohy v systéme moderných masmédií

 

 

 

 

 

 

 

Textová lingvistika

Mandelíková Lenka

Kniha prezentuje vedeckú disciplínu - textovú lingvistiku. Cieľom učebnice je poukázať na mnohostrannosť textovej lingvistiky     z hľadiska rôznych teórií textuality.

 

 

 

 

 

Zmeny materiálových charakteristík vysokopevných  martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní

Barényi  Igor

Monografia sa zaoberá  problematikou tepelného ovplyvnenia ultra vysokopevných martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní.

 

 

 

 

 

 

 

Rešerš

Dostali ste zadanie svojej bakalárskej alebo diplomovej práce a potrebujete literatúru k danej téme? Navštívte našu Univerzitnú knižnicu TnUAD v Trenčíne alebo v Púchove a my Vám ochotne vypracujeme rešerš, na základe ktorej Vám požičiame literatúru, pomôžeme pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi (zahraničné informačné zdroje z databáz, ku ktorým má TnUAD prístup) Literatúru, ktorú nemáme vo fonde našej knižnice Vám zoženieme prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc.

Viac info: M.Piscová (miroslava.piscova@tnuni.sk)

Objednávka rešerše tlačivoUniverzitná knižnica pokračuje v spolupráci s fakultami.

V rámci pokračujúcej spolupráce Fakulty FŠT a Univerzitnej knižnice 27.02 2017 študenti 4. ročníka navštívili univerzitnú knižnicu, kde absolvovali prednášku o elektronických informačných zdrojoch a online katalógu Univerzitnej knižnice. Dozvedeli sa ako si v týchto zdrojoch vyhľadať  potrebné informácie i ako využiť rešeršovanie pri výbere tém ich diplomových prác.  Získané vedomosti si študenti hneď aj prakticky otestovali, keď si vyskúšali vypracovať prvé vlastné rešerše.


Nový vedecký videočasopis

JoVE je prvý recenzovaný (s impact factorom) vedecký video časopis. Indexovaný je v databázach PubMed, SciFinder a Scopus. Odborné zameranie ilustrujú sekcie, do ktorých sú video články rozdelené: Biology, Neuroscience, Immunology & Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering,  Chemistry, Environment, Behavior a Developmental Biology.

 

Používateľskú príručku k JoVE v češtine nájdete tu

V súčasnosti je 15 % video článkov v JoVE dostupných v režime open access.


Knižnica rozvíja spoluprácu s fakultami

V rámci skvalitňovania spolupráce fakúlt s univerzitnou knižnicou dňa 14.2.2017 sa  20 študentov piateho ročníka FŠT stretlo v univerzitnej knižnici. Knižniční pracovníci pod vedením Mgr. Rehušovej pre nich pripravili program, kde prezentovali svoje služby. Zamerali sa hlavne na služby knižnice, ktoré môžu využiť pri tvorbe svojich diplomových prác. Študenti získali informácie ako si hľadať literatúru v knižnici a v elektronických infomačných zdrojoch a naučili sa základným technikám rešeršovania.  Toto stretnutie malo kladnú odozvu u študentov, ktorí si získané poznatky aj prakticky vyskúšali.  Stretnutie sa uskutočnilo pod patronátom p. prorektora doc. Ing. Liptáka, CSc., ktorý po skončení praktickej časti vyzval študentov, aby v najbližších dňoch navštevovali knižnicu a vypracovali si rešerše na témy svojich diplomových prác.  Univerzitná knižnica chce v organizovaní stretnutí tohto typu pokračovať a tak sa aktívne podieľať na skvalitňovaní výučby na univerzite.


Trenčianska univerzita má v roku 2017 voľný prístup k časopisom Royal Society of Chemistry:

Viac o odbornom zameraní nového časopisu na www.aib.sk/novinky/1302-rsc-predstavila-novy-casopis-sustainable-energy-fuels

Aj mimo internetovej siete našej organizácie sú voľne dostupné:

Archívny prístup k prvým dvom ročníkom časopisu Environmental Science: Water Research & Technology - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/ew.


Koniec EBSCO

Na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.

Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE with Full Text ako aj ďalšie databázy, ktoré boli poskytované Slovenskou národnou knižnicou všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na Slovensku formou národnej licencie, nebudú prístupné od 1. januára 2017. 

Zmena otváracích hodín

Až do odvolania bude Univerzitná knižnica v utorok otvorená len do 16.00


Nové knihy pre Vás v Univerzitnej knižnici TnUAD

Sledujte novinky v online katalógu UK TnUAD!

 

 Nákup kníh z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia


Web of Science v praxi

Zaujímavá a užitočná prezentácia pre záujemcov o databázu Web of science

Download